Gambit H+K har hatt gleden av gjennomføre frokostmøte med Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør i Statens vegvesen (SVV). Tema for møtet var formål og hovedintensjonene i SVV innspill til Nasjonal transportplan (NTP).

En velfungerende økonomi i Norge er avhengig av god mobilitet mellom mennesker og bedrifter, det legger grunnlag for utvikling av Norge og norsk økonomi.

– Folk må på jobb, og varer må ut til forbrukerne. God mobilitet
tiltrekker til seg arbeidskraft og stimulerer nye investeringer i næringslivet.

Covid-19 har fått store konsekvenser, også for samferdsel og infrastruktur.

 Koronasituasjonen reiser en del spørsmål rund hva vi skal planlegge for: Hvordan blir den økonomiske veksten? hvordan påvirker hjemmekontor rushtid? Det som er viktig er at vi uansett legger til  rette for økt fremkommelighet.

Vegdirektøren trekker frem viktigheten av at transportsystemet utvikles for å ivareta både økt fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Opp med nytten – ned med kostnadene
 I hele vår portefølje har vi nå klart å redusere kostnadene med 134 mrd. kroner. Hovedgrunnen til at vi har klart det, er at vi ser på hva skal veien løse.

Vegdirektøren trekker frem flere viktige årsaker til kostnadsreduksjoner, blant annet viktigheten av å planlegge og jobbe med lange strekninger. Samt metoder som «design-to-cost» hvor SVV, sammen med entreprenørene, ser hvordan de kan bygge mest mulig vei, for de midlene som er tilgjengelig.

 Design-to-cost er en modell som vi har hatt gode effekter av, spesielt i Valdres med utbygging av E16. Vi bygger så langt vi klarer, for det vi har penger til. Rett og slett å jobbe sammen med industrien og entreprenørene for å få mest mulig vei for pengene.

Klima er en viktig satsing
Transportsektoren skal bli en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Hovland er tydelig på at sektoren skal bidra til å nå Norges klimamål. For å få det til, må de jobbe med hele verdikjeden.

Vi må ha gode måleenheter, det må inn i alle anskaffelser og kontrakter med entreprenører. Vi skal ha et så lavt CO2-avtrykk som mulig.

– Å redusere materialforbruket, og være mer effektiv i utbygging av norsk vegsektor, vil også redusere fotavtrykket vårt. Og det som er positivt for CO2-avtrykket, er også positivt for kostnadene.

Digitalisering gir 6,1 milliarder i gevinst
Hovland trekker frem multikanaløsningen Autosys, som sikrer godt samspill mellom offentlige etater. Autosys er i hovedsak en tjenesteleveranse ut mot publikum.

– I dag foregår om lag 98 prosent av salgsmelding og omregistrering på digitale flater, dette gir en formidabel gevinst for samfunnet i form av spart tid. Hvis vi bruker Finansdepartementets modell for å beregne gevinst, kommer vi frem til at Autosys skaper en netto gevinst på 6,1 mrd. kroner. 

Mest mulig ut av hver krone
Verdianalysen er en helhetlig og systematisk gjennomgang av strekningene som SVV har benyttet i forbindelse med NTP.

– Nytten står i sentrum og skal løftes. Det vi ser på sammen med regulerende myndighet er hva er behovet og for hvem? Hva som er målet for veien? Også må vi gjøre et godt og riktig trasevalg i forhold til det veien skal løse, og vurdere alle ikke-prissatte virkninger.  

Sikrer flyt i og mellom Norges viktigste bo- og arbeidsregioner
De store byene er viktige motorer i samfunnet vårt, i tillegg til kystområder med mye industri. Vi må utvide bo- og arbeidsregionene slik at disse tiltrekker seg ny kompetanse. Det legger grunnlag for arbeidsplasser, innovasjon og verdiskaping.  

 Det er flaskehalsene mellom, og i regionene vi må løse, så det er viktig for oss å ha en god oversikt over transportflyten. Nå skal vi bruke kontinuerlig sanntidsdata i overvåkingen av trafikken. 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland pratet om Nasjonal transportplan under frokostmtet.

Statens Vegvesen jobber med fem hovedprioriteringer for å nå målene i Nasjonal transportplan. 

En enklere reisehverdag, med kortere reisetid. Det vil gi vekst for næringslivet og økt konkurranse.

Mer vei for pengene. Det handler om vei, men også om drift og sikkerhet. Vi har vist store besparelser, mange av disse kommer fra å planlegge lengre strekninger. Da er det viktig med godt samarbeid med kommuner og sentrale myndigheter i planleggingsfasen.  

Ta i bruk ny teknologi. Det bidrar til å redusere ulykker, gir oss høyere beredskap og bedre fremkommelighet. I de store byene gir økt bruk av teknologi bedre mobilitet, økt «konnektivitet» og styrket beredskap.

Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. I Norge ligger vi langt fremme, etter mange tiår med godt arbeid. Men, 100 drepte er 100 for mange. Også er det viktig å huske at sikkerhet er ferskvare, vi må jobbe kontinuerlig for å oppnå resultater på dette feltet.

Bidra til å nå Norges klima- og miljømål. Fra vår side er det viktig å jobbe mot leverandører og entreprenører for å redusere våre utslipp og påvirkning på miljø.

Statens Vegvesen forplikter seg til å bidra til å nå Norges klima- og miljømål.