Forrige uke hadde Gambit H+K gleden av å ønske velkommen til et nettseminar med Helge Orten (H) om Nasjonal transportplan (NTP). Orten er leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Orten presenterte regjeringens satsing på samferdsel og arbeidet med ny nasjonal transportplan.

Økte bevilgninger og økte kostnader
Det har vært en betydelig satsing på samferdsel over en lang periode, mesteparten innen jernbane og vei, og Orten fremhever at regjeringen kommer til å fortsette å satse på infrastruktur fordi det er så viktig for verdiskaping i hele landet.

 Vi har hatt en vekst år for år i bevilgninger over statsbudsjettet, og fra 2013 frem til 2020 er veksten på 75 prosent. Det skal ikke store fantasien for å skjønne at det også blir vekst i budsjettet som blir lagt frem neste uke.

Bevilgninger er viktig, men Orten trekker også frem at det bare er én del av regnestykket. Det er antall prioriterte prosjekter realisert som er målet, ikke bevilgningene. Da er det også avgjørende å få kontroll over kostnadsutviklingene i prosjektene og sektoren.

 Vi har hatt en kostnadsutvikling i transportsektoren og prosjektene fra de kommer inn i NTP til de «kommer ut på andre enden» som har gjort det krevende å gjennomføre de prosjektene som har vært listet opp og prioritert i NTP. Så lenge vi ikke får kontroll over kostnadsutviklingen, er det vanskelig å gjennomføre ambisjonsnivået i nasjonal transportplan. Det mener jeg er en like viktig diskusjon, som hvor mye penger vi bruker fra ett år til det andre. Derfor har vi gjort grep for å legge om måten vi jobber på.

Mer vei med nye strukturer
Orten trakk frem de reformene som regjeringen har gjort på samferdselsområdet. Innen veiutbygging så har etableringen av Nye Veier gitt resultater. Selskapet har redusert kostander og økt nytte i prosjektene i sin egen portefølje, men det har også bidratt til forbedringer i Statens vegvesen.

 Ved å etablere Nye Veier har vi et alternativ til utbyggingsdivisjonen i SVV, ved å etablere et nytt miljø med litt andre rammebetingelser kan vi utfordre hvordan vi jobber med nye veiprosjekt. Nye Veier har satt ny standard. Nye veier samarbeider tidlig med entreprenører, og har en forutsigbar kontantstrøm, det er viktig. Det gir Nye Veier en bedre kontinuitet og det blir lettere å drive planlegging. Det går raskere fra de starter planlegging til de starter gjennomføring, det er ekstremt viktig for effektiviteten og kostnadsutvikling. Det fine er at dette utfordrer SVV, som blant annet har omorganisert seg og har opprettet en egen utbyggingsdivisjon.

Helge Orten viser til at etableringen av Nye Veier, og konkurransen mellom SVV og Nye veier allerede har gitt betydelige resultater.

– Nye veier har gjennom den porteføljen de har nå økt nytten med neste 60 mrd. redusert kost med 25. i en portefølje på omkring 130 mrd. utgjør det mye. Det er mulig å gjøre grep for å få mer for pengene. SVV har også identifisert betydelig kostnadsreduserende tiltak i sin portefølje, hvis vi legger til rette for at SVV får tatt ut de gevinstene vil det ligge til grunn store besparelser i bygging av vei fremover.

Orten poengterte at han ønsker at utbyggingsdivisjonen i SVV og Nye Veier bør ha likere rammevilkår for å sikre en effektiv utbygging av vei og benchmarking av de to selskapene.

– Mitt mål er at utbyggingsdivisjonen i SVV skal ha i størst mulig grad de samme rammevilkårene som Nye Veier har, slik at vi kan få en effektiv sammenligning og benchmarking mellom de to utbyggerne.

Økt nytte og redusert kost – ikke bare samfunnsøkonomisk lønnsomhet
I spørsmålsrunden understrekte Orten videre at selv om samfunnsøkonomisk lønnsomhet i enkeltprosjekter er viktig, er det ikke et absolutt krav for utbygginger. Både Nye Veier og Statens Vegvesen må øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet, dermed vise forbedringer i både nytte og kostnad, og kortere reisetid er en viktig bidragsyter til økt nytte i veiprosjekter. Det gir et økt kostnadsfokus og økt fokus på nytte.

Transportpolitikken skal brukes til å utvikle nye områder og sikre fremtidig verdiskapning og bosetting. Mange prosjekter har derfor en strategisk så vel som økonomisk funksjon.

Helge Orten er leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Teknologisk utvikling
Samferdsels- og transportpolitikken skal adressere mange store problemstillinger. Alle ønsker mer bevegelsesfrihet, og verden trenger lavere utslipp. Samtidig kan vi ikke møte klima- og miljøutfordringen med redusert mobilitet, da dette vil ha store, negative konsekvenser for verdiskaping, arbeidsplasser og næringsliv. Orten trakk derfor fram ny teknologi som en viktig «game changer» i samferdselsutviklingen. Fra politisk hold ligger utfordringen i å støtte tilretteleggingen for innovative løsninger, uten å låse seg til enkeltteknologier.

Autonome løsninger, intelligente transportsystemer (ITS), elektrifisering av biler, luftfart og maritim sektor, samt utvikling av hydrogenløsninger er uansett nøkkelteknologier som Orten trakk fram som eksempler på hva som lar oss få mer ut av eksisterende infrastruktur og legger rammer for ny.

– Vi planlegger NTP for 12 år, men vi må gjerne ha et 2050-perspektiv i denne type strategiske planer. Vi må ta inn over oss at teknologiutviklingen endrer seg raskt. Vi må passe på å ikke låse oss, fordi teknologien kan se vesentlig annerledes ut om 10 år. Hva vil autonome løsninger bety for kapasiteten i transportsektoren for eksempel, det er enda uklart.

Fra prosjekt til funksjon
Orten signaliserte at de ønsker en gradvis omlegging i hvordan man tilnærmer seg NTP, fra et prosjektfokus til mer strategisk overordnet tilnærming med fokus på transportkorridorer.

 I første NTP periode vil vi være prosjektorientert, men neste 6 års periode er vårt ønske at vi skal gå vekk fra enkelte prosjekt og tenke mer vil transportkorridorer. Det er en gradvis omlegging til en annen måte å tenke på i NTP som etter vår oppfatning gir en mer helhetlig tilnærming. Dette har fungert godt med Nye Veier portefølje. Det samme ønsker vi å bidra til at SVV gjennom NTP kan gjøre. Det er ikke prosjekter i seg selv som er målet, det er et virkemiddel.

 Dette er en bedre måte å tilnærme seg det på, også grunnet teknologisk utvikling. Vi må løfte blikket og bli overordnet strategisk i tilnærming til NTP.

Statens vegvesen om NTP torsdag 15. oktober
Torsdag 15. oktober kl. 08.30 arrangerer Gambit H+K et nytt seminar om NTP, denne gangen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Da blir det nettopp de samfunnsøkonomiske beregningene i NTP som blir temaet.

Påmelding finner du her.